විකිණීමට ඇති හොඳම සීබීඩී වේප් නිෂ්පාදන

සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්

පුළුල් වර්ණාවලිය CBD Vape Pen 200mg | ආරක්ෂිතම සීබීඩී විකල්පය

$24.99
  • සියලු ස්වභාවික
  • PG/PEG/VG/MCT නැත
  • පුළුල් වර්ණාවලිය / හුදකලා නොවන
  • 3rd පක්ෂය විද්‍යාගාරය පරීක්ෂා කර ඇත 
  • ඉලක්ක කරගත් හෝ රසයෙන් යුත් ටර්පීන් පැතිකඩ
  • 0.5ml (200mg CBD)